Integritetspolicy

1. Hantering av personuppgifter.

Kunden informeras om bestämmelserna om marknadskommunikation, lagen av den 21 juni 2014 om förtroende för den digitala ekonomin, dataskyddslagen av den 6 augusti 2004 samt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR: nr 2016-679).

1.1 Ansvarig för insamling av personuppgifter

För personuppgifter som samlas in i samband med skapandet av användarens personliga konto och navigering på webbplatsen är den person som ansvarar för behandlingen av personuppgifter Ryggsackar.com. https://www.ryggsackar.com företräds av Ryggsackar.com, som är dess juridiska ombud.

I egenskap av ansvarig för behandlingen av de insamlade uppgifterna förbinder sig https://www.ryggsackar.com att följa gällande rättsliga bestämmelser. I synnerhet är företaget ansvarigt för att fastställa ändamålen med databehandlingen, för att ge sina prospekt och kunder, från och med den tidpunkt då deras samtycke inhämtas, fullständig information om behandlingen av deras personuppgifter och för att föra register över behandlingen i enlighet med verkligheten. När https://www.ryggsackar.com behandlar personuppgifter kommer https://www.ryggsackar.com att vidta alla rimliga åtgärder för att se till att personuppgifterna är korrekta och relevanta för de ändamål för vilka https://www.ryggsackar.com behandlar dem.

1.2 Syftet med de insamlade uppgifterna

Alla eller en del av uppgifterna kommer sannolikt att behandlas av https://www.ryggsackar.com:

 • för att möjliggöra navigering på webbplatsen och för att hantera och spåra de tjänster som användaren har begärt: anslutningsuppgifter och användning av webbplatsen, fakturering, orderhistorik osv.
 • för att förebygga och bekämpa datorbedrägerier (spamming, hackning etc.): datorutrustning som används för surfning, IP-adress, lösenord (hash).
 • för att förbättra navigeringen på webbplatsen: anslutnings- och användningsuppgifter.
 • för frivilliga nöjdhetsundersökningar på https://www.ryggsackar.com: e-postadress.
 • för kommunikationskampanjer (sms, e-post): telefonnummer, e-postadress.


https://www.ryggsackar.com säljer inte dina personuppgifter, som endast används för statistiska och analytiska ändamål.

1.3 Rätt till tillgång, rättelse och invändning

I enlighet med gällande EU-lagstiftning har användarna av https://www.ryggsackar.com följande rättigheter:

 • Rätt till tillgång (artikel 15 i GDPR) och rättelse (artikel 16 i GDPR), uppdatering, fullständighet av användarnas uppgifter Rätt att blockera eller radera användarnas personuppgifter (artikel 17 i GDPR) när de är felaktiga, ofullständiga, vilseledande eller föråldrade, eller när det är förbjudet att samla in, använda, överföra eller bevara dem.
 • Rätt att när som helst återkalla sitt samtycke (artikel 13-2c i dataskyddsförordningen).
 • Rätt att begränsa behandlingen av användarnas uppgifter (artikel 18 i GDPR).
 • Rätt att invända mot behandlingen av användarnas uppgifter (artikel 21 i GDPR).
 • Rätten till överföring av uppgifter som tillhandahållits av användare, när sådana uppgifter är föremål för automatiserad behandling som grundar sig på deras samtycke eller på ett avtal (artikel 20 i GDPR).
 • Rätten att bestämma vart användarnas uppgifter ska föras efter deras död och att välja till vem https://www.ryggsackar.com ska (eller inte ska) överlämna deras uppgifter till en tredje part som de tidigare har utsett.


Så snart https://www.ryggsackar.com får kännedom om en användares död och i avsaknad av instruktioner från användaren förbinder sig https://www.ryggsackar.com att förstöra användarens uppgifter, såvida det inte är nödvändigt att behålla dem av bevisskäl eller för att uppfylla en rättslig förpliktelse.


Om användaren vill veta hur https://www.ryggsackar.com använder hans eller hennes personuppgifter, begära rättelse eller motsätta sig behandlingen av dem, kan han eller hon skriva till https://www.ryggsackar.com på följande adress:

Ryggsackar.com
112 avenue Sainte Marguerite NICE

I detta fall måste användaren ange vilka personuppgifter som han/hon vill att https://www.ryggsackar.com ska rätta, uppdatera eller radera, och identifiera sig exakt med en kopia av en identitetshandling (identitetskort eller pass).
Begäran om radering av personuppgifter omfattas av de skyldigheter som lagen ålägger https://www.ryggsackar.com, särskilt när det gäller lagring eller arkivering av handlingar. Slutligen kan användarna av https://www.ryggsackar.com lämna in klagomål till tillsynsmyndigheterna, särskilt CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

1.4 Icke-utlämnande av personuppgifter

https://www.ryggsackar.com kommer inte att bearbeta, hysa eller överföra den information som samlats in om kunderna till ett land utanför Europeiska unionen eller som av Europeiska kommissionen anses vara “olämpligt” utan att först informera kunden om detta. https://www.ryggsackar.com kan dock fritt välja sina tekniska och kommersiella underleverantörer så länge de ger tillräckliga garantier med avseende på kraven i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR: n° 2016-679).


https://www.ryggsackar.com förbinder sig att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att garantera informationens säkerhet och i synnerhet att den inte lämnas ut till obehöriga personer. Om https://www.ryggsackar.com får kännedom om en incident som påverkar integriteten eller sekretessen för kundens information ska den dock informera kunden så snart som möjligt och informera denne om de korrigerande åtgärder som vidtagits. Vidare samlar https://www.ryggsackar.com inte in några “känsliga uppgifter”.


Användarens personuppgifter kan behandlas av https://www.ryggsackar.com:s dotterbolag och underleverantörer (tjänsteleverantörer), uteslutande för de ändamål som anges i denna policy.


Inom ramen för sina respektive befogenheter och för de syften som nämns ovan är det främst våra kundtjänstmedarbetare som kan få tillgång till användarnas uppgifter på https://www.ryggsackar.com.

2. Rapportering av incidenter

Trots våra ansträngningar är ingen metod för överföring via Internet och ingen metod för elektronisk lagring helt säker. Vi kan därför inte garantera absolut säkerhet. Om vi får kännedom om en säkerhetsöverträdelse kommer vi att meddela berörda användare så att de kan vidta lämpliga åtgärder.


Våra rutiner för incidentrapportering tar hänsyn till våra rättsliga skyldigheter, oavsett om de är nationella eller europeiska. Vi har åtagit oss att fullt ut informera våra kunder om alla frågor som rör säkerheten på deras konto och att förse dem med all nödvändig information för att hjälpa dem att uppfylla sina egna lagstadgade rapporteringsskyldigheter.


Inga personuppgifter om användaren av webbplatsen https://www.ryggsackar.com publiceras utan användarens vetskap, utbyts, överförs, överlåts eller säljs på något sätt till tredje part. Det enda sätt på vilket denna information kan överföras till den potentiella köparen, som i sin tur skulle vara bunden av samma skyldighet att bevara och ändra uppgifterna om användaren av webbplatsen https://www.ryggsackar.com, är genom återköp av https://www.ryggsackar.com och dess rättigheter.


Säkerhet


För att garantera säkerheten och sekretessen för personuppgifter och personliga hälsouppgifter använder https://www.ryggsackar.com nätverk som skyddas av standardfunktioner som brandväggar, pseudonymisering, kryptering och lösenord.


När https://www.ryggsackar.com behandlar personuppgifter vidtar vi alla rimliga åtgärder för att skydda dem mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring eller förstörelse.

3. Hypertextlänkar, cookies och Internettaggar

Webbplatsen https://www.ryggsackar.com innehåller ett antal hyperlänkar till andra webbplatser som har upprättats med tillstånd av https://www.ryggsackar.com. https://www.ryggsackar.com har dock ingen möjlighet att kontrollera innehållet på de webbplatser som man besöker på detta sätt och tar därför inget ansvar i detta avseende.


Om du inte väljer att inaktivera cookies godkänner du att webbplatsen använder cookies. Du kan när som helst och kostnadsfritt inaktivera dessa cookies genom att använda de inaktiveringsalternativ som tillhandahålls och som återges nedan, med vetskap om att detta kan minska eller förhindra tillgången till alla eller delar av de tjänster som erbjuds på webbplatsen.

3.1 COOKIES

En “cookie” är en liten datafil som skickas till användarens webbläsare och lagras på användarens terminal (t.ex. dator, smartphone) (nedan kallad “cookies”). Denna fil innehåller information som användarens domännamn, användarens internetleverantör, användarens operativsystem samt datum och tid för åtkomst. Cookies skadar inte användarens terminal på något sätt.

https://www.ryggsackar.com kan behandla information om användarens besök på webbplatsen, t.ex. vilka sidor som har visats och vilka sökningar som har utförts. Denna information gör det möjligt för https://www.ryggsackar.com att förbättra innehållet på webbplatsen och användarens upplevelse vid surfning.


Cookies underlättar surfningen och/eller tillhandahållandet av de tjänster som erbjuds på webbplatsen, och användaren kan konfigurera sin webbläsare så att han/hon kan bestämma om han/hon vill acceptera dem eller inte, så att cookies förblir lagrade i terminalen eller tvärtom avvisas, antingen systematiskt eller beroende på vem som utfärdat dem. Användaren kan också konfigurera sin webbläsare på ett sådant sätt att den föreslår att han eller hon ska acceptera eller avvisa kakor från tid till annan, innan en kaka kan registreras i hans eller hennes terminal. https://www.ryggsackar.com informerar användaren om att det i detta fall är möjligt att inte alla funktioner i hans eller hennes webbläsare är tillgängliga.


Om användaren avvisar lagring av cookies i sin terminal eller webbläsare, eller om användaren raderar dem som lagras där, informeras användaren om att hans surfning och upplevelse av webbplatsen kan begränsas. Detta kan också vara fallet när https://www.ryggsackar.com eller någon av dess tjänsteleverantörer av tekniska kompatibilitetsskäl inte kan känna igen den typ av webbläsare som används av terminalen, språk- och visningsinställningar eller det land från vilket terminalen tycks vara ansluten till Internet.


I tillämpliga fall avsäger sig https://www.ryggsackar.com allt ansvar för följder som är kopplade till försämrad funktion av webbplatsen och de tjänster som erbjuds av https://www.ryggsackar.com och som beror på i) användarens vägran att acceptera cookies ii) att https://www.ryggsackar.com inte kan registrera eller konsultera de cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera på grund av användarens val. För hanteringen av cookies och användarens val är konfigurationen av varje webbläsare olika. Den beskrivs i webbläsarens hjälpmeny, som visar hur användaren kan ändra sina önskemål när det gäller cookies.


Användaren kan när som helst välja att uttrycka och ändra sina önskemål om cookies. https://www.ryggsackar.com kan också använda sig av externa tjänsteleverantörer för att hjälpa till med att samla in och behandla den information som beskrivs i detta avsnitt.


Slutligen kan Twitter, Facebook, Linkedin och Google Plus genom att klicka på ikonerna för de sociala nätverken Twitter, Facebook, Linkedin och Google Plus som visas på webbplatsen https://www.ryggsackar.com eller dess mobilapplikation, och om användaren har accepterat deponeringen av cookies genom att fortsätta surfa på webbplatsen https://www.ryggsackar.com eller dess mobilapplikation, också deponera cookies på sina terminaler (dator, surfplatta, mobiltelefon).


Denna typ av cookie placeras endast på användarens terminal om användaren samtycker till det genom att fortsätta surfa på webbplatsen eller mobilapplikationen https://www.ryggsackar.com. Användaren kan dock när som helst återkalla sitt samtycke till att https://www.ryggsackar.com placerar denna typ av cookie.

3.2. Balises (“taggar”) internet

https://www.ryggsackar.com kan från tid till annan använda webbfyrar (även kallade “taggar”, action tags, single pixel GIFs, clear GIFs, invisible GIFs och one-to-one GIFs) och distribuera dem via en webbanalyspartner som kan vara belägen (och därför lagra information om dem, inklusive användarens IP-adress) i ett annat land.


Dessa beacons placeras både på de onlineannonser som gör det möjligt för användarna att få tillgång till webbplatsen och på de olika sidorna på webbplatsen.

Denna teknik gör det möjligt för https://www.ryggsackar.com att utvärdera besökarnas svar på webbplatsen och effektiviteten av deras åtgärder (t.ex. hur många gånger en sida öppnas och vilken information som konsulteras) samt användarens användning av webbplatsen.