Returer och Byten

Lagstadgad tidsfrist för ångerrätten

I enlighet med gällande lagstiftning har du 14 dagar på dig att utöva din ångerrätt från och med dagen för mottagandet av dina produkter, utan att behöva motivera ditt beslut eller betala en straffavgift. När du har meddelat ditt beslut att utöva din ångerrätt inom denna 14-dagarsperiod har du ytterligare 14 dagar på dig att returnera den eller de produkter som berörs av ångerrätten.

Ångerrätten gäller inte för kunder från länder utanför Europeiska unionen.

Avtalsenlig ångerfrist

På ryggsackar.com erbjuder vi dig möjligheten att utöva din ångerrätt inom 14 dagar efter att du har mottagit produkterna. Du har sedan ytterligare 14 dagar på dig att returnera produkterna i fråga från och med dagen för meddelandet av ditt beslut om ångerrätt.

Vid en beställning som innehåller flera produkter och som görs på ryggsackar.com ska de 14 dagarna för att meddela ditt beslut om ångerrätt börja löpa från och med dagen för mottagandet av den sista produkten.

Förfarandena för att utöva din ångerrätt är följande.

Villkor för utövande av ångerrätten

Om du utövar ångerrätten inom den period som anges i punkt 24.2 återbetalas endast priset för den köpta produkten/produkterna och fraktkostnaderna, och du får stå för kostnaderna för att skicka tillbaka produkten/produkterna.

Returerna måste ske i ursprungligt och fullständigt skick (förpackning, tillbehör, instruktioner etc.) så att de kan marknadsföras som nya och om möjligt åtföljas av en kopia av inköpsfakturan för optimal hantering. Om produkten har förlorat sin värde till följd av annan hantering än den som är nödvändig för att fastställa produktens art, egenskaper och korrekta funktion, kan du hållas ansvarig.

Du kan utöva din ångerrätt på vilket sätt som helst, särskilt genom att skicka ett brev eller ett e-postmeddelande till contact@ryggsackar.com där du tydligt uttrycker din önskan att ångra dig och anger den beställning som berörs av ångerrätten.

När ångerblanketten eller ångerförklaringen har skickats till ryggsackar, senast inom 14 dagar efter mottagandet av din beställning, ska du inom rimlig tid och senast inom 14 dagar efter det att du skickat ångerblanketten eller ångerförklaringen returnera produkten/produkterna i fråga till adressen på ryggsackar.com.

I enlighet med rådets förordning nr 1182/71/EEG av den 3 juni 1971 om regler för bestämning av perioder, datum och frister:
1° Den dag då avtalet ingås eller den dag då varorna tas emot ska inte räknas in i den tidsfrist som avses i artikel L. 221-18 ;
2° Fristen börjar vid början av den första timmen på den första dagen och slutar vid slutet av den sista timmen på periodens sista dag;
3° Om denna period löper ut på en lördag, söndag eller helgdag, förlängs den till nästa arbetsdag.

Om informationen om ångerrätten inte har lämnats till konsumenten i enlighet med de villkor som anges i artikel L. 221-5 andra stycket ska ångerfristen förlängas med tolv månader från utgången av den ursprungliga ångerfristen som fastställts i enlighet med artikel L. 221-18.
Om denna information tillhandahålls under denna förlängning ska ångerfristen dock upphöra vid utgången av en period på fjorton dagar från den dag då konsumenten fick denna information.

Bevisbördan för att ångerrätten har utövats i enlighet med artikel L. 221-21 ska åvila konsumenten.

Bilaga – Blankett för uppsägning

Kunden kan använda formuläret för återkallelse av modellen nedan:

(Fyll i och skicka tillbaka den här blanketten endast om du vill frånträda avtalet).

Till SOCIETÉ OCTOPOUCE,

Jag/vi () meddelar härmed dig (*) att jag/vi (*) frånträder avtalet om försäljning av följande varor (*)/tjänster (*):
Beställd den /mottagen den:
Namn på konsumenten/konsumenterna:
Konsumentens/konsumenternas adress:
Konsumentens eller konsumenternas namnteckning (endast om denna blankett anmäls på papper):
Datum 
(*) Stryk det som är lämpligt.

Returadress

Kontakta vår kundtjänst genom att klicka här eller genom att skicka ett e-postmeddelande till contact@ryggsackar.com.

Ersättning

Om du utövar din ångerrätt kommer ryggsackar.com att återbetala de betalda beloppen (inklusive fraktkostnader) inom 14 dagar från det datum då Ryggsackar.com informerades om ditt beslut att ångra dig, med samma betalningsmedel som användes för beställningen (såvida du inte uttryckligen godkänner återbetalning med ett annat betalningsmedel). Detta datum för återbetalning kan skjutas upp tills produkten återfås eller tills du lämnar bevis på att produkten har skickats, beroende på vilket som inträffar först. Ryggsackar är inte skyldig att ersätta extra kostnader om du uttryckligen har valt en dyrare fraktmetod än den standardfraktmetod som erbjuds på ryggsackar.com.

Det ska dock anges att om hela eller delar av betalningen sker med presentkort får dessa inte återbetalas kontant, med check eller med bankkort. Återbetalning av inköp som gjorts med presentkort ska uteslutande ske i form av presentkort till ett belopp som är identiskt med det belopp som betalats i denna form.

Kontant betalning vid leverans accepteras inte av någon anledning.

Vid byte av storlek ersätter vi hela returfraktkostnaden upp till 50 SEK.

Vid begäran om retur, vänligen kontakta oss på contact@ryggsackar.com.